Õigusaktid ja juhendmaterjalid

Õiguskantsleri Kantselei, 19.09.2011|2.12.2015

ÜRO lepingud ja juhendmaterjalid

Euroopa Nõukogu lepingud ja juhendmaterjalid

Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused, milles on leitud, et  Eesti Vabariik on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 3, mis sätestab ebainimliku ja alandava kohtlemise keelu

Valitsusväliste organisatsioonide juhendmaterjalid

Eesti raportid piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta

Akadeemiline kirjandus

  • Foley, C., Combating Torture Handbook: A Manual for Judges and Prosectors, Human Rights Centre of the University of Essex, 2003
  • Giffard, Camille, The Torture Reporting Handbook: How to Document and Respond to Allegations of Torture within the International System for the Protection of Human Rights, Human Rights Centre, University of Essex, 2000

 

Tagasi